Kulinarijas kodinadanas zaiie tomati

Daudzâs rûpnieciskâs iekârtâs ir sprâdziena zonas (Ex. Sprâdzienbîstama vide tiek izvçlçta gandrîz visur, îpaði nozarç. Daudzi materiâli, kas nepiecieðami, lai izpildîtu darba procesus, ir viegli uzliesmojoði vai sprâdzienbîstami. Nozîmîgi íîmijas, naftas íîmijas vai pârtikas rûpniecîbâ ir tas, cik lielâ mçrâ draudi ir ideâli piemçroti.

http://lv.healthymode.eu/dr-farin-man-efektivas-novajesanu-tabletes/Dr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Òemot vçrâ sprâdziena slikto ietekmi, ir nepiecieðams veikt atbilstoðus pasâkumus, lai to novçrstu. Viena no tâm ir sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., sprâdziendroðîbas sistçma. Pareizi esoðâ sistçma ïaus novçrst sprâdzienu un to pat izolçt. Vismodernâkâ un lieliskâkâ mçrîðanas tehnoloìija - visas rûpnieciskâs metodes, aizsargâjoða funkcija. Tas bûtiski palîdz rûpnieciskâm iekârtâm pirms to iznîcinâðanas. Ðo metoþu kalibrçðana noteikti atrodas paðâs ierîcçs (pârnçsâjamie kalibratori. Apdroðinâðanas sistçmu pamatuzdevums ir samazinât sprâdziena laikâ radîto spiedienu uz formâtu, kas nesabojâ iekârtu vai objektu (dekompresija. Tie ir ideâli piemçroti ðâdu formu, piemçram, tvertòu, tvertòu, drupinâtâju, þâvçtâju, nodroðinâðanai. Normatîvâs prasîbas attiecîbâ uz kontroli, kas tiek veikta bîstamîbas zonâs sâkumâ, ir ïoti lielas.Eiropas Savienîbas dalîbvalstîs atsauces standarts ir ATEX informâcija par droðîbas sistçmu interjeru un darbu. Tas rada bîstamu zonu sadalîjumu un òem vçrâ iespçjamos draudus (elektrisko un neelektrisko aizdegðanâs avotu, jo pçtîjumi liecina, ka tikai 50% gadîjumu elektriskâs ierîces ir aizdegðanâs avots. Paðreizçjâ klubâ tikai elektrisko apdraudçjumu iekïauðana direktîvâs bija neliela, lai sasniegtu pareizo aizsardzîbas lîmeni. Iespçjams, ka pçc sprâdziena pastâv tâdi faktori kâ karsta virsma.Atbilstoði ATEX principam ir jâbût atbilstoði maríçtâm arî ar sprâdziendroðiem reþîmiem, kâ arî ar CE zîmi un Ex zîmi seðstûrî (aizsardzîba pret eksploziju.Lai gan iekârtas un aizsardzîbas stili tiek pastâvîgi uzlaboti, tas vienmçr ir atkarîgs no cilvçka, viòa kvalifikâcijas un zinâðanâm - it îpaði bîstamâs situâcijâs.