Luminiscences spuldze un spuldze

Ir liels daudzums ierîèu, kas apgaismojuma laukumâ dod gaismu. Ðâdu rîku dzçrieni ir luminiscences spuldzes, ko sauc par luminiscences lampâm. Gaismas emisija tajâs galvenokârt sastâv no cilvçkiem, kas izplûdes laikâ emitç elektronus un fluorescenci, kas notiek gaismâ.

Ðâdi risinâjumi ir siltuma elektronu nozîme, un ðeit mçs runâjam par K1 un K2. Ðî procesa laikâ rodas ultravioletais starojums, kas ir riskants acîm. Ðis starojums nokrît uz fosfora, un, kad tas nokrît, luminiscences spuldzes parâda to raksturîgo gaismu. Jâatceras, ka pirms dienasgaismas spuldzes panâkumiem ir jâkarsç elektrodi. Tâtad patiesîbâ ir karstâ aizdedze. Turklât, lai luminiscences spuldze tiktu aizdedzinâta, ir norâdîts starteris, drosele un kondensators.Luminiscences spuldzçs ir strobe efekts, ko sauc par mirgojoðâm gaismâm. Viòð runâ, lai mainîtu spriedzi. Ðî nelabvçlîgâ parâdîba parasti notiek vietâs, kur kaut kas âtri grieþas, nejauði dzinçjs vai darbgalds var dzîvot ðeit. Ðâ notikuma novçrðanas brîdî jâizmanto sistçma, kas aprîkota ar divâm vai tikai trim luminiscences spuldzçm, un pçc tam tâm jâbût aprîkotâm ar nobîdçm, kas pârvietotas fâzç.Tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Viòi katru enerìiju izmanto ïoti maz, un ðâdas lampas pirkðana ir ïoti spçcîga, it îpaði, ja vieta spîdçs ilgu laiku, iespçjams, neizslçdzot to. Luminiscences spuldze izmanto lîdz pat piecâm reizçm mazâk enerìijas nekâ vidçjâ spuldze.Luminiscences lampas darba laiks, protams, ir atkarîgs no tâ darbîbas stâvokïa. Bet viòa var uzòemt ïoti ilgu laiku, bet, kad parasti to neieslçdzam un neizslçdzam.Luminiscences spuldzes rada daudz mazâk gaismas, un tad tâs arî padara tâs dabiskâkas. Turklât luminiscences spuldzes ir plaði pieejamas. Tos var sasniegt gandrîz jebkurâ veikalâ. Tie ir ïoti vçrtîgi ar tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm, kas ir viòu galvenais trûkums.