Majsaimniecibas ierices bez maksas

BioretinBioretin - Atjaunojoša sejas un kakla maska ​​ar dabiskas, kosmetoloģiskas receptes palīdzību!

Veicot restorânu, virtuvei jâbût profesionâlai profesionâla aprîkojuma daïai, kas uzlabos un paâtrinâs darbinieku darbu. Atbilstoðu ierîèu iegâde ir atkarîga vismaz no izvçlnes pieprasîjuma vai veida.

Restorânâ, kas piedâvâ veco poïu çdienkarti, ieteicams izmantot kâpostu griezçjus, jo dârzeòi ir daudzu tradicionâlo poïu çdienu sastâvdaïa. Vidçja lieluma çdinâðanas uzòçmumos vai mazos restorânos ðo jauno, roku darinâto, parasto griezçju, kas izgatavots no plastmasas vai koka, var izmantot, pateicoties tam, ka jûs varat un sagatavot citus dârzeòus, piemçram, guríus vai burkânus, no kuriem visbieþâk tiek raþoti citi. svaigi salâti. Ar lielâku pieprasîjumu ir pieejami daþâda veida aprîkojums ar iebûvçtu motoru un elektrisku piedziòu. Tas arî palielinâs galvenokârt nelielâs pârstrâdes rûpnîcâs vai saimniecîbâs.

Ðâds griezçjs ir îpaði izturîga iekârta ar lielu klasi, kas izpauþas ar ðo vienkârðo darbîbu. Ðî iekârta ir ievietota, cita starpâ no motora, metâla cilindra vai korpusa un nelielas notekas, uz kuras pârvietojas kâpostu kâposti. Nozîmîgâkâ daïa ir naþi no nerûsçjoðâ tçrauda, kurus var piedâvât uz ilgu laiku. Griezçjierîci pçc pieprasîjuma var aprîkot ar citiem elementiem, piemçram, urbjmaðînu, kas palîdzçs sagriezt kâpostu galvu uz pusçm un ietaupît manuâlo darbu. Atbilstoði savâm vajadzîbâm jûs varat iegâdâties arî uzkodas, kas ïaus jums sagriezt citos dârzeòos, rokturis ar riteòiem, pateicoties kuriem jûs varat âtri pârvietot aprîkojumu vai papildu diskus. Vairogiem ir griezuma metodes prestiþs - tie var bût mazi gabali, skaidas vai ðíçles. Tomçr, ja mums ir vajadzîgi tikai sasmalcinâti kâposti, mums pietiek ar tradicionâlo vairogu.