Mati ar atstarojumiem

Mana brâïameita mîl spçlçt ar matiem ïoti daudz, tas ir iespçjams insultu viòas poras, íemmçt viòas papildus. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai tâ izskatâs perfekta, viòa piecas reizes var iztaisnot vienu pîti, reizçm uzlikt matu lokus vai piespraudot to. Viòð patieðâm patîk skolas ðovus un dara tos. Viòas jaunâ loma, kâ Princes no ïaunumiem bija arî izklaidçjoða, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Galvenajâ kârtîbâ Mama viòu sajauca ar pâris lentes ar tiem pievienotâm lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Man bûs labâks interjerâ ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kad tâs modelç. Viòa izskatîjâs lieliski kâ svarîga princese. Tikai tad, kad runa ir par aristokrâtiju, es ïoti âtri nomainîju prâtu. Nav paredzams, ka kopð raþoðanas sâkuma ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti .... tâ pilnîgi mainîja ideju, un viòas valodâ bija daþas lietas, piemçram, "noooo, man nepatîk, jo es neatceros princese, ko viòas kalpone ir ïoti patîk". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, sakârtoja matus brîvâ kokâ. Par laimi, kâ jau iepriekð es rakstîju, mçs jau sâkam pâreju uz matiem, pçdçjais gâja pilnîgi nevainojami. Viòas mâte, no vienas puses, no papildu puses un divdesmit minûtçs bija gatava.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas