Medicinisko tulkojumu darba piedavajumi

Pareizai medicîniskai tulkoðanai nepiecieðama detalizçta informâcija par ðo tçmu. Ne katrs tulkotâjs, pat ar ilgu pieredzi, pastâv, lai pareizi tulkotu medicînisko tekstu. Lai to vispâr realizçtu, ieteicama laba medicîniskâ informâcija. Ja mçs vçlamies tulkot medicînisko tekstu, vislabâk ir jautât speciâlistam ar pieredzi.

Tomçr, atrodot ârstu, kurð arî ir tulkotâjs, tas noteikti nav vienkârða rîcîba. Runâjot par angïu valodu, tas, iespçjams, neeksistç, tad tas ir arî grûti. Paðreizçjâ valoda tiek veikta mûsu skolâs, turklât universitâtçs, lai cilvçki to zina tik daudz. Arî ârsti, kas bieþi strâdâ ârzemçs, ir modç. Jâ un bieþi tekstu var tulkot ârsts, kas nav profesionâls tulkotâjs. Vienmçr ir jâpârbauda savas valodas zinâðanas pilnîbâ, pirms mçs viòam nododam teksta tulkojumu. Medicînas valoda ir vienîgâ, tâtad pat angïu valodâ zinot, ârsts noteikti nezina individuâlos speciâlistus. Tâpçc tâ ir reta situâcija, jo medicînisko pçtîjumu laikâ studenti sagatavo angïu valodas ekvivalentu poïu vârdiem, bet neuzskata tos katru dienu, kas padara tos viegli aizmirst. Veidlapa ir svarîgâka, ja runa ir par tekstiem tautas valodu brîdî. Pat tâdas valodas kâ vâcu vai spâòu valodas var radît daudz nepatikðanas. Mâcîðanâs ikdienâ tâs nav tik bieþi noteiktas universitâtçs. Attiecîbâ uz medicînas valodu ârsti neatzîst medicînisko terminu ekvivalentu ðajâs valodâs. Ðobrîd Polijas sadarbîba daudzos lîmeòos padziïinâs ar daudzâm Âzijas un Amerikas valstîm. Tâ sekas ir rakstu tulkoðana tâdâs eksotiskâs valodâs kâ íînieðu vai japâòu. Ïoti grûti ir atrast pareizo tulkotâju, kurð zina ðos stilus. Tâpçc ir vçrts atteikties no paðreizçjâ fakta tulkoðanas birojâ, kas sadarbojas ar daudziem tulkotâjiem no jaunâm nozarçm.