Mediju literaturas dzcdana

Ûdens tvaiki ir plaði izmantots ugunsdzçðanas lîdzeklis. Tas ir pielâgots tikai slçgtiem interjeriem ar zemu kubikâciju. Tvaika izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai plaðâs telpâs nedod vçlamos rezultâtus. Tvaika garums ir neliels, un atklâtâ virsmas apstâkïos tas nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas koncentrâciju.

Ieteicams izmantot tvaiku vietâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3. Pçc tam telpas jâaizver. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Bieþi tvaiku, lai nodzçstu ugunsgrçkus, kas var rasties þûðanas koka, viegli uzliesmojoðu materiâlu uzglabâðanas vietas, uz kuìiem, sûknçðana naftas produktus, istabâs ar vulkanizâcijas katliem vai kolonnas rektyfikacyjnymi.Tvaika, kâ ugunsdzçsîbas materiâls, kas jâievieð, lai nodzçstu cieto íermeòu ugunsgrçkus, kas nenotiek, reaìçjot uz ûdeni îpaðos temperatûras apstâkïos. Ugunsgrçka dzçðanai, ja sadegðanas materiâli, saskaroties ar tvaiku, nav nepiecieðams izmantot tvaiku un iznîcinât tos.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai samazina skâbekïa koncentrâciju lîdz stâvoklim, kurâ sadegðanas process ir slikts. Tvaiks iztvaiko degoðas gâzes degðanas jomâ.Visefektîvâkais un aktîvâkais ir ugunsgrçku dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek piedâvâta zem spiediena no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiks kâ ugunsdzçsîbas lîdzeklis "tvaika ugunsdzçsîba" var bût praktisks tikai ðajâs telpâs, kas nodroðina, ka tajâs nav darbinieku. No pârmçrîga ugunsdzçsîbas spiediena spiediena pâris var bût grûti veselîgs un pat cilvçks.