Militaras loiistikas misija

Mçs atradâm sevi tukðuma vidû. Vienâ brîdî viss notika okupâcijâ un kïuva par mums nezinâmu. To brâïu kompânija, kuri atbalstîja mûsu kopîgo misiju, lçnâm sâka nolaisties no bîstamiem amokiem. Viss sâkâs lçnâm atgriezties pie principa, lai gan tas nebija çrts stâvoklis. Mans uzdevums bija atrast putekïu savâcçju "kârtridþu putekïu savâcçjs". Tik daudzi no jums ir pârsteigti par to, ko viòð kalpo arî kâ izskatu. Es tagad paskaidroju. Kaseðu putekïu savâcçjs uzskata, ka arî uzdevums ir tîrît gaisu, kas satur sausus putekïus. Ikvienam ir îpaðs filtrs, kas nodroðina tvertnes un tvertnes ventilâcijai. Tos var izveidot gan iekðçjai lietoðanai, gan ârçjai lietoðanai. Bieþi vien tas ir vçrsts uz raþoðanas zâlçm, kur tiek izgatavoti tâdi materiâli kâ koksne, íimikâlijas, visi mîksti materiâli un metinâðanas materiâli, & nbsp; & nbsp; metinâðanas dûmi.

http://lv.healthymode.eu/acai-berry-extreme-efektivi-novajesanu-paliglidzekli/

Nedomâjoties daudz, mçs devâmies dziïi tumsâ, pieskaroties tumsâ, pârraujot bezdibenis, kurâ viòi noíçra savus íermeòus. Prâts nebija klât, bet tas bija pietiekami efektîvs, lai atcerçtos mçríi - kaseðu putekïu savâcçjam bija jâatrod savas rokas. Ir grûti pateikt, cik ilgi mûsu cîòa ilga - lîdz ar ticîbas zaudçðanu mûsu darba panâkumiem mçs arî zaudçjâm laika sajûtu. Tâ ðodien ietekmçja Polijas priekðrocîbas, jo tâ novçrsa nogurumu, kas nebija ðîs ekspedîcijas sugas sabiedrotais. Lai gan vadlînijas, ko mçs iegâdâjâmies kontâ, bija ârkârtîgi jutîgas, tâs noliecâs uz pçdçjo, ko viòi redzçja, kad viòi sasniedza nozîmi. Ir grûti pateikt, vai mums ir taisnîba, veicot nâkamos soïus. Mums nebija atskaites punkta par to, vai mûsu rîcîba ir pareiza. Iespçjams, mçs varçjâm arî atcelt mûsu mçríi. & Nbsp; Mâcîbas, ko viòi tomçr bija veikuði, mums ïâva saglabât mûsu asinis. Diemþçl tas bija plakana ðaubâm un vilcinâðanâs brîþiem - mçs nosodîtu sevi individuâliem nâves gadîjumiem. Papildus nepiecieðamîbai izpildît mûsu darbu, mçs bijâm mûsu galvâs par izdzîvoðanas instinktu, kas atbrîvoja mûs no tumðâm domâm. Pçc daudzâm nogurdinoðâm reljefa takâm mûsu acis bija tik skaistas, ka, diemþçl, bija iespçjams noteikt, ko viòð tagad bija. Pçc tam, kad tuvojâs tam konkrçtâkam attâlumam, mçs sapratâm, ka pastâv paðreizçjais putekïu savâcçjs - mûsu ceïojuma mçríis ir sasniegts.