Millera tiridana

Magnçtiskie filtri ir pilnîgi jauna koncepcija ðíidrumu tîrîðanai no daïiòâm. Un tie ir standarta risinâjums eïïu un dzesçðanas ðíidrumu panâkumiem. Magnçtiskâ filtrçðana ir ïoti ekonomiska, efektîva un ekoloìiska.

Magnçtiskie filtri ir centrâlâ loma rûpniecisko centrâlapkures iekârtu, kâ arî karstâ ûdens aizsardzîbâ. Dati ir arî dzesçðanas un apkures iekârtu aizsardzîbai, kâ arî visu veidu iekârtâm, kas uzstâdîtas apskatâmajâs iekârtâs. Magnçtiskie filtri vispirms aizsargâ pret cieto daïiòu piesâròojumu. Magnçtiskie filtri ir izðíiroði svarîgi, lai novçrstu jebkâdus bojâjumus iekârtai un tajâ esoðajai iekârtai. Tie arî izveido uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti. Un tie dod iespçju samazinât iekârtu ekspluatâcijas vai uzturçðanas izmaksas un samazinât ûdens vai ðíidruma plûsmas pretestîbu bûvniecîbâ.Magnçtiskajam filtram ir daudz priekðrocîbu un daudz labu lietojumu. Ar magnçtiskajiem filtriem jûs varat satikt ûdensapgâdç (ûdens padeve iekârtâm, slçgtâ konstrukcijâ, izmantojot atseviðías ierîces, kas piegâdâtas ar izmantojamo ûdeni (piemçram, veïas maðînu, bûvlaukumos ar piespiedu cirkulâciju.Izvçloties pareizo magnçtisko filtru, galvenâ uzmanîba jâpievçrð procesa parametriem. Tas ir galvenais faktors, kas raksturo procesa ðíidruma veidu, piemaisîjumu lielumu un izturîbu, kâ arî efektivitâti, kuru mçs vçlamies sasniegt, un paredzamo filtrçðanas efektivitâti.Magnçtiskajâ filtrâcijâ nav izmantoti materiâli. Filtra darba elementus var iztîrît un magnçtiskajiem filtriem ir maza plûsmas pretestîba. Daþiem magnçtiskajiem filtriem ir iespçja uztvert daïiòas, kas ir mazâkas par 1 mikronu. Piesâròojums no filtra tiek veikts daïçji sausâ veidâ, tâpçc ðíidruma zudums ir ïoti zems. Tomçr magnçtiskâ filtrçðana palielina investîciju izmaksas. Pirmkârt, magnçtiskâ filtra izmaksas ir daudz vçrtîgâkas nekâ standarta membrânu filtru panâkumi. Saturam ir viens magnçtisko filtru trûkums, kas galvenokârt tiek âtri novçrsts, pateicoties lielam ekspluatâcijas izmaksu samazinâjumam.