Modes dovs

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði audzçðanas sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija iestrçdzis vissareþìîtâkajâs detaïâs, un viss gâja bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ izmantoti tikai poïu un gaisîgi audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaiðâs, krâsainos maxi svârki pilnîbâ tamborçt. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas sagatavota augstâkai pçdçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdots apìçrbs no jaunâkâs kolekcijas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti ìimenes bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuðies savâ darbâ izsolç un kâ darîjuma priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu pieejamas citas, nevis stacionârie krâjumi.Jûsu apìçrbu vçrtîba ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir diezgan maz rûpnîcu. Nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, galvenokârt, interesantâkie drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Tagad un pçc tam ðis zîmols uzòemas kolekcijas sadarbîbâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ïoti slavç, ka arî pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi no rîta, nonâk garâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no ðîs dienas.Ðîs organizâcijas produkti jau daudzus gadus ir saòçmuði lielu uztveri gan saòçmçju vidû, gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neietilpst, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas ietver, ka lîdzekïi ir augstâkâs klases.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjs spa apìçrbs