Modes izstathu galerija katowicka

Jaunajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði audzçðanas sezonâ. No auditorijas mçs varam tikties ar vairâkâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Slîdrâde rafinçta iestrçdzis stingrâkajiem visâ laikâ, un sagatavota bez ðíçrðïiem. In vidû mçs varçtu apbrînot modeli iepazîstina brîniðíîgs vasaras, roku darbs apìçrbu. Viòu pçtîjums tika balstîts uz pilnîgi pieticîgas un viegla auduma ar reâlu krâsainâm krâsâm, tai skaitâ kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieris patika vissmalkâkâs, krâsains maxi svârki skaita atvçrto tamborçt. Bez viòiem arî tie izraisîja apbrînu meþìînes, romantisku kleitu tudzieý blûzes ar frills un izðûtu bikini. Vasaras apìçrbu dizaineri ir ierosinâtas, cita starpâ, auduma cepures ar neparastâm karuseïiem, dekorçts ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika izveidota papildus pçdçjai ceremonijai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîts arî daudz apìçrbu no veselîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no kârtçjiem pârdoðanas darîjumiem, tiks noteikti kâ mâjas bçrnu nams. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti izmantojis mûsu rezultâtus pârdoðanai, un, kad izsoles priekðmets bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija ieradîsies mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums ir paredzçts, lai atvçrtu datoru tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas citâdi nekâ stacionârajâ peïòâ.Mûsu apìçrbu nosaukums ir oriìinâls starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem telpâs. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzi no labâkajiem ðuvçjiem, ðuvçjiem un arhitektiem. Tagad un pçc tam ðî zîmola kolekcijas sadarbojas ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm nopietna atzinîba, ka pat pirms veikala atvçrðanas no rîta agri rît sevi veido garâs rindâs. Ðîs kolekcijas to izmanto tajâ paðâ dienâ.Ðî zîmola ietekme daudzu gadu garumâ ir saistîta ar augstu atpazîstamîbu patçrçtâju vidû, arî reìionâ, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par ïoti atalgojumu, ko viòa atïâva, un to, ko viòi izmanto, ka gals ir augstâkâ cena.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs