Musdienigi dzivokia risinajumi

Daþâdu materiâlu transportçðana liek modernâs tehnoloìijas ieviest pçdçjâ nozarç. Dzçrieni no neparasti komerciâliem, kas attiecas arî uz daudzâm jaunâm lietâm ekonomikâ, ir vibrâcijas padevçji.

Ðie çdieni tiek izmantoti neapstrâdâtu, vienkrâsainu un sausu izejvielu pârvadâðanai ne pârâk lieliem attâlumiem. No otras puses, to konstrukcija ïaus salîdzinât vairâkus padevçjus sçrijas kombinâcijâ, ðâdi risinâjumi ïauj paplaðinât transporta marðrutu.Raþotâja piedâvâjumâ ir trîs galvenie konveijeru veidi, tie ir: íçdes, jostas, rullîðu un vibrâcijas konveijeri.

Vibrçjoðais konveijers ir trauks, kurâ izejmateriâls tiek pârvietots, pateicoties tâs inercijai. Viòi païaujas uz kustîbas asimetrijas izmantoðanu, lçni virzoties uz priekðu un spçcîgu atgrieðanos padara materiâlo maiòu. Transportçðana, ko veic ar ðâdâm ierîcçm, ir iespçjama, jo tiek izmantoti vibratori ar atðíirîgâm vibrâcijas frekvencçm. Ðo organizâciju struktûras ir pielâgotas lietotâja prasîbâm, un tâs var bût gan sânu, gan augðçjâs, gan apakðçjâs eksistences. Novatorisku risinâjumu izmantoðana ïauj izmantot arî apturçtas un atbalstîtas çkas.

https://eroprost.eu/lv/

Vibrçjoðie konveijeri arî atðíiras pçc to elektroapgâdes metodes. Raþotâju piedâvâtie instrumenti ir elektriski vai pneimatiski darbinâmi. Abi ðie risinâjumi atðíiras ar zemu enerìijas patçriòu gan tad, kad, gan ar gaisu, vienlaikus samazinot trokðòa lîmeni.

Vibrçjoðie padevçji tiek izmantoti arî attiecîbâs, kur ir nepiecieðama sâkotnçjâ materiâla noðíirðana, dzesçðana vai sildîðana, hidratâcija vai dehidratâcija. Plaðais pielietojums padara ðo iestâþu raþotâjus pielâgot mûsu produktus klienta îpaðajâm vajadzîbâm. Tâpçc nosacîti tiek izmantotas tâdas izejvielas, kuras tiks transportçtas, efektivitâte un attiecîbas, kurâs tâs tiks izmantotas.