No kuriem pamatojums

Zemçjums ir tipisks efektîvs aizsardzîbas veids pret zibens.Zemçðana ir pçdçjais process no ceïveþa, kas ir labi vadoða viela.

Piemçrotâkie strâvas vadi ir ûdens, grafîts, dzelzs, tçrauds, alumînijs, zelts, varð un sudrabs.Rokasgrâmata savieno íermeni ar elektrificçto zemi, un ðî savienojuma beigâs elektrificçtais íermenis atdod vai pieòem maksu, tâdçjâdi cenðoties panâkt vienaldzîbu.

Zemçjuma ierîces konstrukcija nav îpaði sareþìîta. Ðâda ierîce ir uzstâdîta no zemes elektroda un zemes vadiem, savienojoðajiem vadiem, skavas vai sliedçm un zemçjuma vadiem.Ir citi veidi, kâ uz zemes. Daþi veidi ietver: zemçjumu, papildu, vienkârðu un aizsargâjoðu iezemçðanu.

Zemçjuma skrûvçm ir îpaða nozîme. Ðie terminâli ir izgatavoti no alumînija un tie tiek izmantoti, lai savienotu zibens aizsardzîbas procesus ar konstrukcijâm. Zemçjuma skavas vai iezemçðana ir daïa no struktûras iezemçðanas sistçmas un veicina noteiktu vadu skaita elektrisko pieslçgumu iezemçðanas projektos.Terminâli mûsu dizaina dçï ir sadalîti dabîgâ, presçtâ, plakanâ; vienkârðas preses; leòíveida presçts plakans; leòíiski nospiests; necaurlaidîgas savienojumi.Izmantoto skavu veidu un tâ konstrukciju, cita starpâ, nosaka pieslçgto vadu skaits, cilvçki uz zemes.

Zemes vadu savienojums ar zemes elektrodu ir jâsagatavo precîzi un jâatbilst elektrotîkla savienojuma prasîbâm.Pçdçjâ nozîmç termîts metinâðana tiek izmantota, izmantojot saspiestus skrûves, skrûvgrieþòus vai jaunus mehâniskus savienojumus. Un mehâniskie savienojumi jâuzstâda saskaòâ ar noteikumiem, kas noteikti saskaòâ ar raþotâja norâdîjumiem.Izveidojot zibensaizsardzîbas sistçmu, îpaða uzmanîba jâpievçrð izmantotajâm skavâm, kas katrâ gadîjumâ nedrîkst sabojât zemes elektrodu vai zemçjuma vadu. Ðâdas metodes montâþâ ðî principa zinâðanas un pielietoðana ir dârga, jo savienojumi un rokturi, kas sastâv no, bet ne uz lodçðanas savienojuma, nesniedz pietiekamu mehânisko izturîbu un var tikt bojâti.