Periodiski glikozes testi

Neviens nepatîk redzçt ârstu, jo jûs nezinât, vai arî jûs neuzrâdîsiet, ka esat slims. Tomçr no laika uz sezonu jums ir jâpiedalâs periodiskajâs pârbaudçs, kas var parâdît, kas ir pacienta vispârçjâ veselîba. Tas ir daudz sliktâks, kad runa ir par ginekoloìisko izmeklçðanu, jo sievietçm tas ir ïoti stresa. Nav brînums, ka, ja tam nav ðâdas vajadzîbas, tas tiek savâkts nenoteiktai nâkotnei. Parasti tiek uzskatîts, ka ðis apmeklçjums ir vissliktâkais, jo pçdçjais ir arî neçrts un neçrts.

Apzinâta piedalîðanâs meklçðanâÐíiet, ka tâdas ierîces kâ kolposkopi, kas rada ðo konsultâciju veikðanu, ir ïoti veiksmîgas sievietçm. Pacienti varçs ne tikai klausîties ârsta sausos faktus, bet arî uzzinât, par ko viòð runâ. Tas bûs iespçjams, pateicoties faktam, ka ðâdas iekârtas ir aprîkotas ar ðûnu. Paðreizçjâ veidâ, tâ vietâ, lai klausîtos sausu informâciju par to, kâda ir veselîbas stâvoklis mûsdienâs, pacients, kurð daudz apzinâti ievieð viedokïus par to, kâ meklçt ârstçðanu.

tablešu klasifikācija efektivitātei

Pirmâ dienaÐâds risinâjums kâ parasti nav pievilcîgs, jo îpaði, ja sieviete pirmo reizi bûs ginekologs. Jau paðâ vizîte ir diezgan spçcîga pieredze. Un starp jums bûs nepiecieðams pârraudzît sevi no iekðpuses ârsta klâtbûtnç. No nâkamâs lapas jûs varat âtri izveidot izpratni ar ârstu, ko pacients varçs darît, kad viòa konkrçtajâ brîdî izturas pret viòu veselîbu un to, ko viòa iesaka lîgumâ. Ekrânâ redzot tieði to, kas notiks, kad tiks pilnîbâ aprakstîtas daþâdas izmaiòas, kas notiek un tiek mâcîtas ekrânâ, pacients varçs izprast stâvokli, kurâ viòa atrodas.palîdzçtPçdçjâ sistçmâ, ja bûs nepiecieðams, lai sâktu ârstçðanu âtrâk, bûs, piemçram, atlikt, pieòemot ðâdu lçmumu. Ar vairâk svarîgu zinâðanâm par savu stâvokli, un pacientam bûs iespçja mçìinât rûpçties par to, lai gadîjumâ, ja slimîbas, kas viegli spçj izârstçt viòu. Lîdz ar to var pierâdît, ka klâtbûtne colposcope in ginekoloìiskâ birojâ kalpotu dialogu starp ârstu un pacientu, kas rezultâtâ veicot vispiemçrotâkos lçmumus, kas saistîti ar darbîbu kustîbâ ar noteiktu diagnozi spçjas gadîjumâ.