Profesionalo attistibu un tas noteicodajiem faktoriem

Kvalificçts un uzticams personâls ir spçcîga katra uzòçmuma cena un investîcijas. Darbinieks, kurð zina savus mçríus un spçj îstenot instrumentus un zinâðanas, ir uzòçmuma efektîvas darbîbas garantija. Papildus acîmredzamajâm priekðrocîbâm uzòçmumam, kursi un vingrinâjumi rada darbinieku attîstîbu, paaugstina cenas un efektivitâti, apmierina paðcieòas un paðizpildes nepiecieðamîbu, un visbeidzot padara to par vçrtîgu un novçrtçtu, kas ir vieta, kur veidot attiecîbas uzòçmumâ.

Personâla apmâcîbas tiek sniegtas darbiniekiem visos lîmeòos - sâkot no mazâkâs prakses (piemçram, veikala palîgs savair vivre kursâ lîdz vadoðajam personâlam (piemçram, sarunu vadîðanai, kuras viòi arî izveido tajâ brîdî, cita starpâ apmâcîbas dalîbnieku praktiska sagatavoðana darbam (stresa risinâðana, efektîva pârdoðana, sarunu metodes, noteikumu pareiza interpretâcija noteikumos, iepazîðanâs ar jauniem likumiem, kodeksiem utt. uzliktajâm jaunajâm saistîbâm. Microsoft pakete, grâmatvedîbas programmatûra, iepazîstinâðana ar jaunâm ieviestajâm izmaiòâm jau izmantotajâs programmâs (pârklâjumi, valodu kursiem ar jauniem lîmeòiem, nodokïu noteikumi (PVN un ZUS grâmatvedîba un gada deklarâcijas, personâla apmâcîba un algas (pabalsti, delegâcijas lîgumu veidi, ârzemnieku nodarbinâðana. Moderns apmâcîbu veids garantç nodarbîbu veikðanu daþiem praktiíiem, speciâlistiem, daudzu profesionâlu publikâciju un pçtîjumu autoriem, populâru nodarbinâtîbas veidu (ne vairâk kâ stundas un "veco" lekciju, bet seminârus, kas vçrsti uz visiem, kas beiguðies, çrtus apstâkïus (nodroðinot biroja mçbeles, uzkodas un dzçrieni pârtraukumu laikâ un mâcîbu materiâli. Laba darbinieka apmâcîba ir darba devçja darbs, otrais ir pasâkums, kas nevçlas meklçt jaunu vârdu un ka tâs izaugsmç uzstâdîtâs pûles sâks atmaksâties.