Psihoterapeits mragowo

Sagatavoðanâs kïût par psihoterapeitu atveras beigðanas brîdî Polijâ. Jums jâpabeidz maìistra grâds vai medicînas studijas. Tad pievienojieties zinâtnei saistîtai psihoterapijai Polijâ. Skolai jâdodas uz kâdu no Polijâ reìistrçtajâm psihoterapeitiskajâm vidçm.

Ling Fluent Ling Fluent . ātra un efektīva svešvalodas mācīšana tiešsaistē

Skolai jâsniedz vismaz 590 stundu praktiskâs nodarbîbas. Turklât ir nepiecieðams paredzçt psihoterapeitisko pieredzi 100 stundas. Ir iespçjams arî iziet 50 stundas un 360 stundas prakses. Lai kïûtu par psihoterapeitu, ieteicams iepazît psihoterapeitisko praksi divus gadus, tas ir jâkontrolç èetru gadu apmâcîbas laikâ.Pçc psihoterapeitiskâs skolas ðíçrsoðanas asociâcijâ, kurai piederçja skola, bûtu jâpieðíir sertifikâcijas eksâmens.Tâpçc cilvçkiem, kas sev jautâ, kad kïût par psihoterapeitu Polijâ, vienmçr ir jâapzinâs, ka neatkarîgi no tâ, kâdâ virzienâ viòi ceï, ir svarîgi, lai bûtu bagâts portfelis un bezmaksas èetri gadi, kurus var pieðíirt plânâ, lai sasniegtu atbilstoðus sertifikâtus, lai îstenotu savu praksi. medicîniskâ palîdzîba.Katram psihoterapeitam ir jâzina psihopatoloìija, viòam jâzina arî daþâdas ârstnieciskâs pieejas, kâ arî jâzina likums, kas regulç psihoterapijas noteikumus.Sertifikâts tiek izsniegts vienreizçji, bet tas bûtu jâveic laiku pa laikam, bet ðajâ virzienâ ir nepiecieðams veikt papildu pçtîjumus. Lai varçtu pagarinât sertifikâtu, ir jâiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka pçdçjo 5 gadu laikâ pçc sertifikâta vai sertifikâta pagarinâjuma saòemðanas viòð ir veicis konkrçtas psihoterapijas stundas. Ir arî jâapstiprina, ka piecus jaunus gadus tie pastâvçja uzraudzîbâ. Viòam arî pastâvîgi jâdodas uz sarunâm. Tâ ir profesija, kas prasa pastâvîgu palîdzîbas un koncentrâcijas koncentrâciju.