Putekiu durvis

Kvalificçjoties rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdei, ir vçrts zinât, ka ir tikai daþi ðâdi putekïu savâcçji. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas nonâk tâda putekïu savâcçja telpâ, smaguma ietekmç, nokrît uz putekïu savâcçja atseviðíâs apakðçjâs daïas, un attîrîta gâze, kas ir gaiðâka, tiek brîvi atbrîvota no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Svarîga ðî putekïu savâcçja standarta vçrtîba ir iespçja notîrît karstos putekïus.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tos raksturo fakts, ka ðâdi trauki ir vienkârði râmî un atceras daudz vienkârðotu konstrukciju. Jums vienmçr vajadzçtu bût, ka to efektivitâte nav nopietna. Un lielâkos raþoðanas veikalos viòi nedarbojas.Filtru kolektori ir atðíirîgs stils. Filtrçðanas putekïu savâcçji pçdçjâ apstrâdes darbâ, ka piesâròotâ gâze tiek pârnesta ar atbilstoðiem audumiem. Pçdçjais piesâròojuma veids ir uz audumiem, un attîrîtâ gâze plûst. Ðie putekïu atdalîtâji ir ïoti efektîvi. Tieði tâpçc viòi strâdâ labi populârâs raþoðanas rûpnîcâs.Ir vçrts atcerçties, ka putekïu nosûkðana ir vçlama jebkurâ darba veikalâ, kur tiek pârnesta gaisa piesâròoðana. Ir vçrts paturçt prâtâ, ka ir daudz vairâk ðâdu putekïu savâcçju, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs mâjâs paveiktajam darbam. Tâpçc jums vajadzçtu lasît par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot varçtu izlemt, cik daudz ir jâlemj. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt ir tîrîðanas efektivitâte. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir mazliet svarîgâki ar stabilitâti, bûs daudz efektîvâki. Svarîgi ir arî uzòçmuma rûpnieciskie putekïu savâcçji. Ir vçrts izmantot pieredzçjuðus uzòçmumus, kuriem ir labs viedoklis. Ðâdâ veidâ ar garantiju mçs neizdosimies uz iepirkto rûpniecisko putekïu savâcçju.