Rciinu izrakstidanas programma

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums âtri, smagi un kârtîgi izsniegt cita veida norçíinu materiâlus. Komarijas ERP Optima rçíinu modulis ir lieliski noderîgs. Pateicoties tam, jûs varat ievietot tekstus jebkurâ valûtâ.

Paðreizçjâ lietojumprogramma ir kopsummâ, kas ir sinhronizçta ar saviem Comarch sistçmas komponentiem. Zinâmie ir atjauninâti visâ nozarç, kas padara grâmatvedîbas pakalpojumu vienkârðu. Konsultçjoties par funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkuma iespçjas, tîmekïa dokumentu apmaiòa, ðis modulis ir visizdevîgâkais piedâvâjums ðî modeïa iedarbîbâ.Papildu rîks, kas ir îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums sniegt jebkâdus padomus un dokumentus par konkrçto lîgumslçdzçju. Tas ir ïoti elegants risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðis izkârtojums ir drukâðanas funkcija. Tas viss mums dod prieku, ka pasûtîjums ievçrojami atvieglo uzòçmuma vai biroja darbîbu un rada patîkamâku darbu.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir îpaði piemçrota jauniem un maziem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas nodaïa nav nozîmîga un darbiniekiem nepiecieðama palîdzîba un palîdzîba. Ðodien rçíinu modulis kâ reìistrâcijas un rçíinu izrakstîðanas programma atvieglo darbinieku darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izsniegt rçíinus ar tûlîtçju korekciju un drukâjamîbu.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra iegâdâs: pârdoðanas un pirkuma rçíinu izdoðanu, fizisko dâmu fiskalizâciju, visu darîjumu veikðanu zlotu un ârvalstu valûtâs, koriìçjoðu dokumentu izsniegðanu (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties standarta maksâjuma veidus (bankas pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu kâ reti un klienta programmatûras norâdîtos un pakalpojumu un darbuzòçmçju reìistra pârvaldîbu.