Rupnieciskais putekisuccjs thirafcm

Vakuuma apsildes sistçma kïûst daudz vieglâka. No saraksta tas tiek pieòemts jaunizveidotajos objektos, bet ir iespçjams arî tas, ka palaiðana ir jau esoðâ. Tomçr ðajâs otrajâs çkâs viòa çdiens ir daudz bîstamâks.

Kas notiek pçc centrâlâs putekïsûcçju sistçmas labâkas par tradicionâlo putekïsûcçju? Tagad ar tradicionâlajiem putekïsûcçjiem mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visiem piemaisîjumiem. Tas viss ir atkarîgs no putekïsûcçja kvalitâtes, un bieþi vien tas izpauþas, ka filtrs nevar pâròemt visus putekïus. Ðâds putekïsûcçjs vispâr ir skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktâ gaisa, nav filtra, kas kâ putekïsûcçja sastâvdaïa nav pilnîgi efektîva. Tas neizraisa troksni, jo putekïu sûcçju dzinçjs ir ârpus çkas. Tikai bez maksas ir nekas. Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, ko mçs nevaram noþçlot, bet cilvçki to nevar atïauties. Turpmâkajâs çkâs ðâda plâna uzstâdîðana ir diezgan vienkârða, jo mçs visu iekârtu brîvi izplata, arî kâ daþâdas elektriskâs vai hidrauliskâs iekârtas. Svarîgâkâ íermeòa daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas parâdâs ârpus çkas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, un tas tajâ radîs piesâròojumu. Stingras caurules tiek dotas centrâlajai valûtai, kas izraisa sûkòa centru (vai sareþìîtâkos objektos. Ðâda ligzda, lai îstenotu vienkârðu staciju, ir jânovieto mâjas pirmajâ sienâ. Uz pçdçjo iesûkðanas staciju elastîga elastîga ðïûtene var bût lielâka nekâ vienkârðâ putekïsûcçjâ, ar kuru tiek izveidots putekïsûcçjs. Ðïûtene ir aprîkota arî ar speciâlu slçdzi vai tinumu. Vakuuma apkures sistçma, iespçjams, izvçlçsies jaunus atbalstîtâjus.