Skabcti kaposti ar sekam

Paði kâposts ir viens no tradicionâlo, veco poïu çdienu radiniekiem, kas bieþi vien stâv uz savas galda. Labâkais ir tas, ko mçs paði izolçsim nozîmîgâ mâla mucâ. Cik lielas pûles ðai problçmai, cik daudz spçka samazinât kâpostus populârajâ mucâ, zina katru tradicionâlo mâjsaimnieci.

Tomçr nesenie laiki mums ir devuði daudz risinâjumu, lai palîdzçtu mums dzîvot. Viens no ðâdiem risinâjumiem bija rakstît ierîci par kâpostu elektrisko smalcinâtâju. Tâ ir paðreizçjâ organizâcija, kas dos mums nelielu kâpostu izcirðanu, lai gan piemçrots nav tikai pçdçjais dârzeòi. Mçs atðíiram ðîs çdiena jaunâs sugas. Tad jûs varat redzçt mâjsaimniecîbâ izmantojamo ierîci savâm vajadzîbâm, piemçram, kâpostu grieðanai skâbbarîbâ. Ir redzams paðreizçjais rûpnieciskais modelis, kas pielâgots daþâdiem raþoðanas uzòçmumiem. Gan ðai iestâdei, gan individuâlâm vajadzîbâm, un uzòçmumam, kas izvçlçts uzòçmuma vajadzîbâm, var bût vairâki citi pieteikumi. Pateicoties paliktòu / disku aprîkoðanai ar atlikuðo metodi, mçs varam to pielâgot, lai sagrieztu daþâdus biezumus, t.i., tos paðus plâksterus, tas ir, èipus. Tas ir ne tikai kâposti, mçs veiksmîgi sagriezîsim tos uz burkâniem, puraviem, selerijâm, pçtersîïiem vai citiem dârzeòiem. Tas ïauj mums veidot daþâdus svaigus salâtus vai gatavot daþâdas zupas. Tas ir viegli lietojams, neprasa îpaðas prasmes. Tâ ir âtra un augsta apkope. Cik daudz âtrâk, efektîvâk un patîkamâk ir sagriezt kâpostu, kas paredzçts iegremdçðanai, modernâ viedâ ierîcç, nevis manuâli ðíçlçs, kas vçlas milzîgu spçku, spçku un daþreiz arî nervus. Mçs sagatavosim sasmalcinâtus dârzeòus bez piepûles, kas ne tikai ietaupîs mûsu laiku, bet arî ïaus Jums baudît citas virtuves aktivitâtes. Rûpnieciskajam kâpostu smalcinâtâjam ir daudz priekðrocîbu. Ir droði lietot un ir visi nepiecieðamie sertifikâti. Gan elektriskie kâpostu smalcinâtâji individuâlâm vajadzîbâm, kad un rûpniecîba ir energoefektîvi un noderîgi videi.