Smalcinatajs

Daþâs iestâdçs un iestâdçs tiek pielâgotas vai savâktas vielas, kas var bût atbildîgas par sprâdzienbîstamas vides radîðanu. Tie bûs jo îpaði vielas, piemçram, gâzes, ðíidrumi un cietas vielas ar lielu dezintegrâcijas pakâpi, piemçram, ogïu putekïi, koksnes putekïi utt.

Ðâdos veidos darba devçjiem ir jâsagatavo sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un eksplozijas riska novçrtçjums. Jo îpaði tas jânorâda teritorijâ un vietâ, kur rodas vislielâkie sprâdzienbîstamîbas riski. Sprâdzienbîstamâm zonâm jâbût gan zonâs, gan ârçjâs vietâs. Un darba devçjiem ir nepiecieðams sagatavot grafisko dokumentâciju, kas novçrtçs un norâda arî faktorus, kas var izraisît aizdegðanos.

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums jâîsteno, pamatojoties uz 2010. gada 8. jûlija Ekonomikas ministra rîkojuma par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un veselîbu darbâ prasîbâm, kâ arî priekðlikumu par darba vides sprâdzienbîstamas vides ievçroðanu (Journal of Laws 2010 Nr. 138. 931.

Kâ daïu no sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma tiek veikti objekta raksturlielumi. To uztur tâ lielums, stâvu skaits, telpas, tehnoloìiskâs lînijas utt. Tiek pârbaudîti faktori, kas var runât ar uguni vai eksploziju. Tiek gatavoti pasâkumi un sistçmas, pateicoties kurâm bûs pieòemams samazinât un likvidçt ugunsgrçku un âtrus riskus. Tajâ uzskaitîts, kas ir degoðu vielu grupa, kas var bût potenciâlas sprâdziena avots. Mûsdienîgi risinâjumi ir izstrâdâti, lai samazinâtu sprâdziena risku.