Specialistu programmatura invalidiem

Enowa programma ir ekspertu programmatûra, kas dzîvo ERP vçrtîbâs. Vispirms tâ tika dibinâta, lai uzlabotu konkrçtâ uzòçmuma efektivitâti. Tâ nolemj pârvaldît uzòçmumu izðíiroðâ apjomâ. Tâ ir izstrâdâta, lai atbalstîtu lietu procesus un pieòemtu lçmumus. Tâtad programmatûra ir plânota un organizçta, pirmkârt, ar viedokli par lietotâju.

Programmatûrâ izmantotâs zinâðanas ir izstrâdâtas, lai izvairîtos no kïûdâm un beigu problçmâm. Tajâ paðâ laikâ programma piedâvâ patçrçtâja spçju un labu un intuitîvu saskarni. Tajâ paðâ laikâ tâ skaidri saprot ar otru risinâjumu kâ nozares specifisku pierâdîjumu.Ðî ïoti draudzîgâ sistçma tika paredzçta projektâ, lai palielinâtu uzòçmuma efektivitâti. Tas ir fiksçts risinâjums, ko izmanto tûkstoðiem poïu uzòçmumu. Beigâs pastâv elastîga programmatûra, ko var izmantot modernâkajos uzòçmumos. Tajâ paðâ laikâ programmatûra ir pielâgota uzòçmumiem, kas vietçjâ enerìijâ lielâ mçrâ balstâs uz interneta tehnoloìijâm.Enova programmatûra ikvienâ automatizç visus biroja procesus. Sistçma ïauj kontrolçt viïòu formas un to rezultâtus. Sistçma arî dzîvos divos veidos. Runa ir par to nodoðanu vietçjai skolai un privâtâ vai publiskâ mâkonî. Un programmatûra tiek pastâvîgi atjauninâta. Tâpçc enova ir labi pazîstama ar jaunâkajiem uzòçmumiem un augsti attîstîtajâm tehnoloìijâm.Visa sistçma ir veidota no elementiem, kas paredzçti konkrçtam uzòçmuma departamentam. Moduïus var izveidot paði, tos var izmantot un izmantot tikai kâ integrçtu sistçmu. Pateicoties ðai formai, tâ nodroðina ïoti vieglu piekïuvi visâm interesantajâm zinâðanâm par uzòçmumu.Programma enova tagad ir dzçriens no lçtâkajâm datu sistçmâm, lai darbotos jebkurâ birojâ.