Spradziendrodi atloki

ParazitolParazitol - Veids, kā izvadīt no ķermeņa parazītus un atgūt labsajūtu!

Aizsardzîba pret eksploziju ir aizsardzîba pret sprâdzienu, kas ir viena no svarîgâkajâm funkcijâm tâdu sprâdzienu apdraudçtajâs vietâs. Pareiza aizdegðanâs vai ugunsgrçka novçrðana ir jâsagatavo laba sprâdzienbîstamîbas sistçma. Ðie risinâjumi tiks izmantoti visâs zonâs, kas ir apdraudçtas ugunsgrçka eksplozijâ visâs sistçmâs.

Vienlaikus apspriestâs metodes tiks virzîtas visur, kur rûpniecîbâ ir sprâdzienbîstami putekïi. Sprâdzienbîstamais organisms pirmâm kârtâm ir sprâdziena novçrðanas faktors. Ðis process galvenokârt sastâv no cilvçkiem, kas atzîst sprâdziena pirmo posmu. Pçc tam izmantojiet aìentu, kâds pienâkums bûs samazinât sprâdzienu fiksçtâ ierîcç. Tâ rezultâtâ sprâdziens neizkliedçjas un arî pçc aizdegðanâs tiek nomâkts. Tas viss ir priecîgs, ka uguns neizplatâs. Attiecîgâ sistçma ir dzçriens no visizplatîtâkajiem aizsardzîbas lîdzekïiem pret sprâdzienu, un, ja tagad tas nonâk pret tâs sekâm. Tas samazina sprâdziena ietekmi. Ðis nosacîjums ietver tâdus moduïus kâ baloni ar ugunsdzçsîbas elementu, spiediena sensoriem, optiskiem sensoriem, putekïu sensoriem un vadîbas paneïiem. Nâkamâ sadaïa ir sprâdziena izkrauðana. Ðis process galvenokârt ir saistîts ar sprâdziena seku likvidçðanu ârpus aizsargâtâs ierîces. Rezultâtâ spiediens ierîces iekðienç atgrieþas pareizajâ lîmenî. Dekompresijas sistçmas ietver dekompresijas paneïus, atlokus ar paðaizverðanâs mehânismu un bezkameru atbrîvojoðas sistçmas. Pçdçjâ sprâdzienbîstamîbas aizsardzîbas sistçma ir sprâdziena atvienoðana. Tas ir plâns, lai pârtrauktu sprâdzienu. Viòa galvenais mçríis ir slçgt cauruïvadus un kanâlus. Kâpçc? Pirmkârt, tâpçc, ka abas iepriekðçjâs metodes likvidç tikai ugunsgrçka sekas. Tomçr daþas sprâdziena atlikuðâs sekas var nokïût caur caurulçm un kanâliem, kurus var ietekmçt sekundârie sprâdzieni, kâ arî daudz nopietnu ietekmi. Lîdz ar to, un robeþsistçma turpinâs, lai novçrstu jau minçtos sekundâros sprâdzienus. Piemçram, tie ir cilindri ar ugunsdzçsîbas lîdzekïiem, slçgvârstiem, slçgvârstu vârstiem, sprâdziena izslçgðanas sistçmâm, bet svarîgais slâpçtâjs ir viss.