Starptautiskas attiecibas biauystok viedokii

Starptautiskie kontakti ir ïoti labi zinâmi globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un sakaru jomâ ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas bija tâds pats agrâk. Tomçr varat arî zvanît kâdam un izveidot savienojumu tieði. Ceïojums uz nâkamo pasaules galu ir pagâjis, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Ðodien attâlâs valstîs mçs varam izvçlçties roku arî pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Tika iesniegti daudzi citi sadarbîbas priekðlikumi. Ârzemju ceïojumi aizstâvçja tuvâk un pieejamâkus, un tâdçjâdi - un daudz bieþâk. Ðobrîd jûs varat viegli sasniegt otro kontinentu, kur ir pilnîgi jauna mâksla un ârzemju muita. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete, kas ir bagâta arî Âzijâ, Âfrikâ vai tâlu salâ. Arî politiskâ situâcija pasaulç pielâgojas. Pçc Ðengenas zonas ievieðanas lielâkâ daïa Eiropas Savienîbas sienu tika atceltas un jebkurð Ðengenas zonas iedzîvotâjs varçja brîvi ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama laba sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas vçlas iegût jaunus ârvalstu tirgus, daudz nopelnîs no atbilstoða brokera darba, kurð labi iepazîstinâs ar piedâvâto piedâvâjumu. Îpaði svarîgi ir tulki pçdçjâ piemçrâ. Polijas birojs, kam palîdz tulks, var uzvarçt starptautiskos gadatirgos, tieði sasniedzot ieinteresçtâs puses. Japâòu automobiïu kompânijas pârstâvju vizîte savâ rûpnîcâ bûs ïoti vienkârða tulka klâtbûtnç. Bez tulkotâja politiskâs sanâksmes par starptautisko valsti nevarçja notikt. Persona, kas zina konkrçtu kultûru, var novçrst neveiksmes un neskaidrîbas. Tas ir vçrtîgs nozîmîgâs sarunâs, kur daþreiz mazie elementi var lemt par darîjuma laimi.