Transporta ratiokrcsls

BagProject ir tieðsaistes veikals, kas piedâvâ visplaðâkâs klases rûpniecîbas kravas automaðînas un iepirkðanâs ratiòus. Pârdoðana ir atbildîga arî par: tirgus galdiem, atpûtas somas, bagâþas ratiòiem, mugursomâm un riteòiem. Piedâvâto rakstu mâksla ir milzîga pieredze. Augsta produktu pârdoðanas grupa nodroðina pieredzçjuðus uzòçmuma darbiniekus. Visiem izstrâdâjumiem piemît ievçrojams funkcionalitâtes un çrtîbas lîmenis. Pieòemot tirdzniecîbu paðreizçjâ biznesâ, jûs arî atbalstât Polijas ekonomiku. Tikai poïu raþotâji pârdod materiâlus. Piedâvâto bagâþas ratiòu celtspçja ir lîdz 70 kg. Tas uzkrâjas no masîvas tçrauda caurules. Uzòçmums nodroðina arî vieglus bazârus, kas ir noderîgi bûvniecîbâ un demontâþâ. Izturîgs, ar pastiprinâtiem profiliem, izturîgs iekrauðanai. Lieliska mugursomu izvçle - jaunâki, mazi un spçcîgi. Izgatavoti no izturîgiem materiâliem, ar perfektu precizitâti, garantç ilgu darba mûþu. Koferiem ir izturîgi riteòi, alumînija rokturis ar iespçju pielâgot. Vecâka gadagâjuma cilvçkiem savukârt jâiegâdâjas augstas klases iepirkðanâs ratiòi, kas ir plaða un praktiska soma. Pârdoðanâ ir lielisks daþâdu krâsu, izskatu un maisiòu sortiments. Bagproject piedâvâ arî ceïojumu somas. Tie ir izgatavoti no ûdensnecaurlaidîgâm precçm un îpaðiem stinguma ieliktòiem. Tie ir lojâli un estçtiski. Alternatîva maisiòiem var bût sporta mugursomas, kas ir izturîgas pret plîsumiem. BagProject garantç îsu lîguma posmu, tieðu attieksmi pret klientu un profesionâlu apkalpoðanu.

Skatiet: ratiòi iepakojumu transportçðanai