Ugunsdzcscju apicrbu rathotajs

ParazitolParazitol - Veids, kā izvadīt no ķermeņa parazītus un atgūt labsajūtu!

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti pilnîgi vienkârði un gaisîgi audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika uzrakstîti visvieglâkie, krâðòâkie maxi svârki ikvienam rakstîtai tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar grebumiem un izðûti bikini. Karstâ apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu radîðana, kas bieþi tika radîta jaunam gadîjumam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolîja daudz apìçrbu un apìçrbu no interesantâkâs kolekcijas. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks izvietoti vietçjâ bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un pievilcîgas kampaòas. Îpaðnieka îpaðnieks ir vairâkkârt pârdevis savas preces, un tad izsoles objekts bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks nogâdâta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu uzòçmums ir vienîgais lielâkais apìçrbu raþotâjs pasaulç. Reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir visu daudzâko vienkârðâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu priekðplânâ. Ik pçc tam uzòçmums sadarbojas ar galvenajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir enerìiski veiksmîgas, ka arî pirms veikala atklâðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, tiek montçti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no vienas dienas.Paðreizçjâ uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir ieguvuði lielu atzinîbu lietotâju vidû, arî beigâs, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs priekðrocîbas un apgalvo, ka peïòa ir vispiemçrotâkâ vçrtîba.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs