Vakuuma iepakojums kas tas ir

Vakuuma iepakojums ir neaizstâjams, jo mçs vçlamies uzglabât produktus ilgâk. Tie nodroðina pârtikas droðîbu transportçðanas un uzglabâðanas laikâ. Tirgû tiek piedâvâti daudzi vakuuma iepakoðanas iekârtu modeïi. Mçs atðíiram divus ðîs ierîces pamatdarbiniekus.

Kameru iepakoðanas maðînaTâs ir pçdçjâs kameras un sloksnes iepakoðanas maðînas. Abâm konstrukcijâm ir tûlîtçjas priekðrocîbas un trûkumi. Vakuuma kameras iesaiòoðanas maðîna balstâs uz gaisa ieplûdi no ierîces iekðpuses. Iesaiòotais izstrâdâjums tiek glabâts iekðçjâ kamerâ. Tas dod procesa atkârtojamîbu un ir laimîgs lîdzeklis ar lielu iepakoto preèu summu, tâpçc ðî standarta ierîce atradîsies lietoðanâ lielos uzòçmumos. Ðai standarta iepakoðanas maðînai jûs varat redzçt taisnu plçves maisiòus garâ sortimentâ un diezgan lçti.

Iepakoðanas maðînaJauns konstrukcijas risinâjums ir slokðòu blîvçtâjs. Ðeit iepakotâs preces satiek iepakoðanas iekârtas ârpusi. Iekïauts tikai plastmasas maisiòa gals. Tâpçc viss process ir iespçjams nekâ kameras iesaiòotâja panâkumiem un tam ir nepiecieðama darbinieka uzraudzîba. Dârgâki maisiòi tiek meklçti pçdçjâ ierîces modelî. No otras puses, ðîs standarta iepakoðanas iekârtas iezîme ir iespçja iepakot preces ar nestandarta izmçriem, kas neietilpst kamerâ. Ðo iekârtu klâstu nodroðina daudzi raþotâji.

Tepro vakuuma iepakoðanas iekârtaTepro vakuuma iesaiòoðanas maðînu raksturo piemçrotas tçmas un pârdomâta konstrukcija, kuras pamatâ ir 50 gadu uzòçmuma pieredze. Tepro piedâvâ plaðu iepakoðanas iekârtu klâstu. Ir arî vienkârðs piederums mâjas lietoðanai, kâ arî îpaði pielâgotas gastronomijas ierîces. Vakuuma iepakoðanas iekârtu cenu diapazons ir no vairâkiem simtiem zlotu lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Iepakoðanas iekârtu svarîgâkâs iezîmesFunkcijas, kuras ir vçrts atzîmçt, izvçloties iepakoðanas iekârtu, ir ðâdas:- sûkòa efektivitâte, kas tiek tieði uzlikta ierîces enerìijai.- kameras izmçrs vai blîvçðanas stieòa garums- jauda un formas, kas ïaus jums pielâgot piederumu savâm mâjâm.- somas cena konkrçtam vakuuma iepakoðanas maðînam.- lielâkâm ierîcçm skatiet, vai ratiòi ir viegli pârvietojami.