Vards tulkotajs

Tulkoðanas dienests var sevi prezentçt mums visiem. Ja mçs rûpçjamies par darbu ârzemçs vai nopirkt automaðînu no ârvalstîm, vai arî ârzemçs notiek nelaimes gadîjums, tad mçs noteikti bûsim spiesti uzvarçt tulka pakalpojumus. Mums bûs vajadzîgs arî ðis pakalpojums, ja mçs vçlamies mâcîties ârzemçs vai apmainîties ar studentu apmaiòu.

Multilan Active

Poïu angïu tulkotâjam var bût zvçrinâta tulka pilnvaras, vai tâ ir tâ saucamâ parasta tulka vai bez pilnvarâm tulkot zvçrinâtu tekstu.Patlaban zvçrinâts tulks ir atbildîgs par eksâmenu un tikai tad saòem ierakstu zvçrinâtu tulku sarakstâ, ko glabâ Tieslietu ministrija. Tas nozîmç, ka, lai kïûtu par zvçrinâtu tulku, augstâkâs izglîtîbas diploms nav vçlams. Lîdz pçdçjai Polijai bija pietiekami pieteikties ierakstam zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ bez nepiecieðamîbas nokârtot eksâmenu.Katra sieviete, kurai ir zvçrinâta tulka tiesîbas, varçs veikt zvçrinâtu tulkoðanas dienestu visos oficiâlajos dokumentos vai tajos, kurus mçs vçlamies ieviest nosaukumâ, tiesâ, slimnîcâ un oriìinâlos darbos. Tulkotâjam bieþi ir specializâcija, jo otrais ir juridisko, citu medicînisko vai tehnisko tulkojumu specifika. Tulkotâjs ar zvçrinâta tulka kvalifikâciju var bût arî tulkotâjs kâzu laikâ vai strâdâjot tiesâ tiesu eksperta jomâ. Zvçrinâts tulks var rîkoties un, parakstot lîgumu ar notâru, vai arî tâdâs situâcijâs, kas bieþi vien ir saistîtas ar uzòçmçjdarbîbas pierâdîjumu atgrieðanu.Angïu tulkotâjs, kuram nav zvçrinâta tulka pilnvaras, nevarçs izveidot autentisku oficiâlu tulkojumu, bet tas var bût vajadzîgs arî daþâdâs situâcijâs, kur nav nepiecieðams oficiâls apliecinâjums un tulkojuma autentiskums.avots: