Vcrtct uzocmuma vadibu

Symphony Sage ir integrçta pakete, kas palîdz darboties vidçjos un mazos uzòçmumos. Ðî metode vispusîgi atbalsta uzòçmuma ikdienas vadîbu, jo îpaði uzòçmçjdarbîbas notikumu ierakstîðanas un apstrâdes jomâ. Tas garantç vienîgo, lai iegûtu detalizçtu informâciju, kas ir svarîga lçmumu pieòemðanâ.

Programmatûra atbalsta to, ka tâ ir finanðu un grâmatvedîbas, personâla, algu un pârdoðanas apjomu kompânija. Tad ir ïoti jutîgs veids, kas dod iespçju mainît pamata iestatîjumus (piemçram, uzòçmuma nodaïas, konta plâna id. Un veidot savus dokumentus, paziòojumus un pârskatus. Tiek sagatavota perfekta ziòojumu valoda. Pateicoties programmai, ir iespçjams veikt multivalûtu ierakstu.Programma ir ïoti automatizçta sastâvdaïa - visi ziòojumi un paziòojumi tiek veidoti praktiski ar viena taustiòa palîdzîbu. Ðos datus var skaidri pârnest uz Finanðu un grâmatvedîbas programmu. Tas ir pareizâ apjomâ, lai darbu pielâgotu un paâtrinâtu, tiklîdz informâcija, ko tçrçjat, tajâ ir pamanîta, varat to izmantot arî vairâkas reizes vçlâk.Ðî programma arî ïauj piekïût pilnîgai vçrtîgai informâcijai - tai ir plaða datubâzes filtrçðana un ðíiroðana. Izstrâdâtie ziòojumi ïauj rûpîgi novçrtçt uzòçmuma ekonomisko situâciju. Darbîbas vienkârðîba nav bez uzdevuma. Rokasgrâmata, kas îpaði sagatavota klientiem vidû, izskaidro tâs darbîbas patiesumu, papildus iebûvçtu palîdzîbas dienesta katalogu, kuru var izmantot jebkurâ brîdî. Programma nodroðina pilnîgu darba droðîbu - tâ kontrolç darbîbu pareizîbu, organizâciju un bieþi dara zinâmus kopiju izgatavoðanas vajadzîbas. Tas nerada iespçju nepiederoðâm personâm piekïût datu bâzei un nepiederoðâm personâm. Iespçjamais iemesls ir profesionâlâs paroles sistçma.Jâatzîmç arî tas, ka Symphony Sage ir modulis, kas pastâvîgi tiek atjauninâts un atvçrts jaunu noteikumu bûtîbâ (lietotâji saòem automâtiskus atjauninâjumus.