Veikalu pardodanas sistcma

Integrçtâ mazumtirdzniecîbas sistçma ir izstrâdâta, lai risinâtu jautâjumu par organizâcijâm, kas pârvalda lielus tirdzniecîbas tîklus. Pareiza un efektîva pârdoðanas tîklu pârvaldîba ir unikâls izaicinâjums. Ðâdas sistçmas izmantoðana ïauj vadîtâjiem piekïût specifiskâm analîzçm un vadîbas zinâðanâm.

Pastâvîgajiem darbiniekiem tiek nodroðinâts pozitîvs instruments, kas daþâs pozîcijâs ir efektîvs. Izmantojot pârdoðanas sistçmu, mçs ceram ieviest vismodernâkos risinâjumus visiem biroja periodiem. Izmantojot sistçmu, mçs ceram uzlabot organizâcijas vadîbu, sâkot ar mazumtirdzniecîbu, izmantojot izplatîðanu, loìistiku un grâmatvedîbu, turpinot pârvaldîbu. Izmantojot plaðu iespçju klâstu, programma pieprasa katram pârdoðanas tîklam, pamatojoties uz duci vai vairâkiem, vairâkus simtus veikalu. Tâ darbojas arî stingrâs pârdoðanas arhitektûrâs. Neierobeþota mazumtirdzniecîbas sistçmas darbîbas joma ïauj apkalpot visas pârdoðanas tîkla darbîbas jomas.

Tas sastâv no citiem elementiem:

plaða un daudzpusîga mazumtirdzniecîbas sistçma,Vadîtâja modulis, kura darbîba darbojas,resurss centrâlai noliktavu pârvaldîbai un izplatîðanai, viòð tomçr saka par iespçjami plaðâku ekonomiskâs kampaòas valdîðanas nosacîjumu izmantoðanu.

Programmai ir arî specializçta, integrçta finanðu un grâmatvedîbas sistçma, kâ arî personîgâs un algas sistçma, kas nodroðina visaptveroðu pakalpojumu sniegðanu visiem mazumtirdzniecîbas tîkla pârvaldîbas procesiem.

Mazumtirdzniecîbas sistçmai ir liels atbalsts lietotâjiem. Tas ïauj veikt daudzas funkcijas, kas palîdzçs veikt pirkumu. Var minçt vairâkas priekðrocîbas multimediju paðapkalpoðanâs stacijas klientiem, kas, skençjot svîtrkodus, ïauj âtri samaksât produktus.