Viduslaiku modes skate

Galvenajâ sestdienâ notika jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs bija mazâkâ detaïâ, un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi godîgus un smalkus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki no tamborçtâm summâm. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota galvenokârt ðai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti daþi jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks nodoti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas interesantas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir atbildçjuði uz savu rezultâtu pârdoðanu, un, kad pârdoðanas objekts bija pat pçdçjâ rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maijâ bûs pievienojusies biznesam. Turklât viòð informçja, ka nosaukums paredz atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûs zinâmas kolekcijas, izòemot stacionâros pasûtîjumus.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Visâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, visbieþâk labâkajâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Tajâ paðâ laikâ uzòçmums vada kolekcijas sadarbîbâ ar skaistiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas vçlas atteikties no rîta, ir îstâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ rakstura rezultâti no daudziem gadiem ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî reìionâ, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nespçj pieminçt daudzos atalgojumus, ko viòa atïâva, un kas dod produktiem visaugstâko cenu.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs