Vienas iimenes ckas iezemcdana

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir lîdz minimumam samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku uz elektrostatiskâs dzirksteles produktu. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

https://fit-ray.eu/lv/

Elektrostatiska iezemçðana, kam ir cita forma. Vispopulârâkie un nedaudz sareþìîtâkie modeïi tiek novietoti arî no iezemçjuma skavas no kabeïa. Spçcîgâki un tehnoloìiski modernâki ir aprîkoti ar plânu, lai aizsargâtu iezemçjuma stâvokli, pateicoties tam ir iespçjams izdalît vai transportçt produktu, kad zemçjums ir harmoniski savienots.

Elektrostatiskâs slodzes visbieþâk izmanto dzelzceïa tvertòu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Par aizpildîðanas vai iztukðojot konteinerus saturu (piem., Konteineri ar pulveri, granulas, ðíidrumi iedarbîba var attîstîties smaga elektrostatisko lâdiòu. No savas dzîves avots stâvçt paðu sajaukðanos, sûknçðanas vai izsmidzinâðana no uzliesmojoðâm vielâm. Ar elektrisko maksa tiek veidotas, izvçloties kontaktu vai atseviðías daïiòas. No elektriskâ maksas lielums bûs atkarîgs no elektrostatiskâs îpaðîbas no virsmas, kas saskaras ar otru. Ar vieglu un âtru savienojumu ar zemi vai izlâdçta priekðmetu veiksme var parâdîties îsu strâvas impulsu, kas bûs skaidrs ziòâ dzirksteles.Ja nav dzirksteïaizdedzes, tas var izraisît alkohola un gaisa maisîjuma aizdegðanos, par ko liecina sprâdziens vai liels sprâdziens. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.