Zemcjuma skava uz sliedes

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir elektrostatiskâs dzirksteles beigâs samazinât degoðu vielu eksplozijas risku. To plaði izmanto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanas un apstrâdes nodaïâ.

Elektrostatiska iezemçðana, kas izmanto jaunu raksturu. Vispopulârâkie un nedaudz sareþìîtâkie modeïi arî pagrieþas no iezemçjuma skavas no kabeïa. Attîstîtâki un tehnoloìiski progresîvâki ir aprîkoti ar plânu, lai aizsargâtu iezemçjuma stâvokli, pateicoties tam ir iespçjams izdalît vai transportçt produktu, kad zemçjums ir pienâcîgi pievienots.

Elektrostatiskie zemçjumi parasti tiek kombinçti dzelzceïa un autocisternu, tvertòu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas laikâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Panâkumu piepildîðana vai iztukðoðana ar jaunu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. Viòu stâvçðanas avots, iespçjams, ir arî uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi rodas, saskaroties ar atseviðíâm daïiòâm vai to atdalot. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Jûsu un pçkðòas saskarsmes ar zemi vai bez maksas mçríim var rasties îss strâvas impulss, kas bûs svarîgs dzirksteles bûtîbâ.Aprûpes trûkums pret dzirksteles izvadîðanu var aizdegt alkoholu un gaisa maisîjumu, kas nozîmç eksploziju vai sliktu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.