Zidaiou apicrbu rathotajs

Sestdien notika jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmu skatîtâju daïu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri gatavo gatavoðanai nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja mazâkajâ detaïâ, un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To funkcijâs tika izmantoti tikai labi zinâmi un gaisîgi audumi no lieliem, krâsainiem, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçðanas numuru. Viòi arî ietekmçja meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu brimmed, dekorçts ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes tika organizçta skaista kâzu kleita, kas tika uzcelta ðajâ ceremonijâ. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daudz populârâkâs kolekcijas apìçrbu. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pârtraukti citam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un noderîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savas preces, un pat pârdoðana bija pat privâtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sâksies tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kur kolekcijas bûtu piemçrotâkas nekâ stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir patiesi apìçrbu raþotâjiem. Jebkurâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tai skaitâ lielâko daïu lielâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Kâdâ posmâ uzòçmums sadarbojas ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas nodarbojas ar tik daudz laimes, ka nekas pirms veikala sâkuma nevçlas no rîta uzplaukst garâs rindâs. Ðîs kolekcijas to izmanto otro dienu.Raksti no ðî uzòçmuma jau daudzus gadus tiek izmantoti kâ plaða patçrçtâju izvçle, arî pasaulç, kad tâ ir arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi, un kas apstiprina, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji spa apìçrbi