Zviedru tulkotaja darbs

Tulkotâja darbs beidzas ar lielâm profesijâm. Pirmkârt un galvenokârt tas prasa lielisku valodu apguvi un daudzus kontekstus, kas izriet no tâs tradîcijâm un vçstures. Es domâju, ka tâpçc filoloìijas dodas uz kâdu no humanitâro zinâtòu visbieþâk atzîtajâm fakultâtçm, bet patiesîbâ arî prasa stingru prâtu. Tulks sniedz domu, kas dzimusi virs sûtîtâja, tikpat uzticîgi, cik iespçjams, ar citas valodas vârdiem. Kas ir tulkotâji ikdienâ?

Black MaskBlack Mask Lieliska maska, kas novērš pūtītes un sejas netīrumus

Tulkoðana un tulkoðana

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ vai nu ar poïu roku, vai ar tulkoðanas biroja starpniecîbu, kas darbojas starp darba devçjiem un tulkotâjiem. Divi svarîgi kritçriji, ar kuru palîdzîbu tiek nodots tulkojums, ir rakstiski un mutiski tulkojumi. Pirmais no tiem noteikti ir populârâks un pieprasa, lai tulkotâjs vârdos rîkotos ïoti precîzi. Pateicoties rakstiem ar unikâlu raksturu, piemçram, îpaði specializçtiem dokumentiem, tulkotâjam ir jâstrâdâ ar atbilstoðu vârdu klâstu no informâcijas nozares. Pçdçjâ padomç tulkotâjam ir jâbût konkrçtai nozarei, lai varçtu tulkot tekstus no konkrçtâs jomas. Visinteresantâkâs specializâcijas ir finanðu, ekonomikas vai IT jomas.

Interpretâcijas maiòa ir sava veida izaicinâjums ne tikai tulkotâja prasmçm. Pirmkârt, ðis tulkoðanas meistars prasa izturîbu pret stresu, tûlîtçjâm reakcijâm un spçju runât un klausîties vienlaicîgi. Sakarâ ar ðâdu darbîbu grûtîbâm, pieòemot mutisku tulkojumu Krakovâ, ir vçrts izvçlçties personu ar lielu kompetenci vai tulkoðanas tirgû uzòçmumu, kas nodarbojas ar konkrçtu uzòçmumu.